آیین نامه نقل و انتقالات

نوشته شده توسط اسعد محمدي در .

با عنايت به تصميمات متخذه در بيست و پنجمين جلسه هيات امناي دانشگاه مبني بر ايجاد تسهيلات در امر نقل و انتقال دانشجويان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي عرصه ها كه امروز شاهد تحولات مهمي به پيروي از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستيم و در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه منجمله كيفيت محوري و ارتقاي سطح علمي دانشجويان و به تبع آن در جهت رفع مشكلات دانشجويان و ارتقا تسهيلات رفاهي آنان و به همين منظور امور دانشجويي دانشگاه آيين نامه ذيل را در امر نقل و انتقالات دانشجويان كه يكي از مهمترين دغدغه هاي واحد هاي دانشگاهي مي باشد به شرح ذيل تهيه و تنظيم شده است و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان