گروه مهندسي كامپيوتر
دانلود طرح نحوه تدوین پروژه پایانی کاردانی و کارشناسی

در باره گروه
گروه آموزش کامپیوتر ، با رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر از مهرماه 85 با 42 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون دارای 120 دانشجو و صدور 100 نفر فارغ التحصیل می باشد .گروه آموزش امکانات مناسبی همچون سایت مجهز کامپیوتر و اینترنت پر سرعت و بانک نرم افزاری برای دانشجویان فراهم آورده است . در ضمن تلاش گروه بر این است غیر از آموزش های تخصصی کامپیوتر شرایطی را فراهم آورد تا دانشجویان بتوانند در آینده و زندگی خود در مقابله با موقعیت های مختلف شغلی بهترین قابلیت را از خود نشان دهند.
مدیر گروه :امجد عثمانی

Personal identities:

· Full name: Amjad Osmani

· First e-mail: amjad.osmani {AT} yahoo.com

· Second e-mail: a.osmani {AT} iausaghez.ac.ir

· Now in University of Saghez: Head of Computer, IT and ICT Groups in Islamic Azad University of Saghez.

· Mob Tel1:

Education:

· (MSc.): Information Technology Engineering (ITE) on Computer Networks, Islamic Azad University of Qazvin.

· Thesis title: Design and evaluation of a scalable algorithm for location management of mobile nodes in

location based routing protocols in mobile ad hoc networks.

· Thesis Supervisor:  Prof.  A. T. Haghighat

· Thesis grade: 19.25 / 20

· Thesis judges: Prof.  K. Faez   and   Prof.  M. Dehghan

· GPA : 18.95/20

· Short summary of the thesis:   -

Research interests:

Sensor Networks:

· Mobicast

· Localization

· Placement

Ad-Hoc Networks:

· Mobility Management (Location Service)

· Routing Algorithms

· …

Miscellaneous

· Fuzzy logic

· Learning Automata

· Genetic Algorithms

· Simulated Annealing

Teachings:

· Programming (VB.NET(2k8) & C++  )

· Algorithm and Flowchart

· Computer Networks (Windows server(2k8))

· Internet Engineering

· Discrete Mathematic

· Data Structure

· Application of information technology in Edification and manner.

Invited to:

· Write a Chapter in Book of “Wireless Sensor Networks” that is published by INTECH.

· Be a Reviewer in IEEE-ICUFN 2010.

· Be a Reviewer in IEEE-ISIEA   2011.

· Be a Reviewer in IEEE-CICN, India, 2011.

· Be a Reviewer in IEEE-CSNT, India, 2011. 

· Be a Reviewer in IEEE-ISIEA, 2010

Conference reviewer:

· IEEE-CICN, India, 2010, 2011.

· Third National Conference on computer/Electrical and IT Engineering (CEIC), Iran, 2011.

Journal reviewer:

· International Journal of Engineering and Technology (IJET).

Awards and Honors:

· First rank among MSc. Students in Information Technology Engineering, Iran.

· First rank among BS. Students in Software Engineering, Iran.

· Second rank in the first national ROBO TALENT Competition of Zanjan University.

· Third rank in entrance exam of MSc. of Islamic Azad University

Professional memberships:

· Member of Dept. It & Computer in Islamic Azad University (SAGHEZ BRANCH).

· Master of YRB ( Young Researchers Club ) in Islamic Azad University of SAGHEZ.

· Member of IACSIT ( The International Association of Computer Science and Information Technology) .

· Member of CSIAUS ( Computer Society of Islamic Azad University of Saghez ).

- Member of RSIAUS ( Robotics Society of Islamic Azad University of Saghez ).

- Head of Computer, IT and ICT Groups in Islamic Azad University of Saghez.

مدرسین
Email

ارشد

کارشناسی

نام و نام خانوادگی

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران شمال

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه اصفهان

فرزاد مرادی
farzadkarimi.28@gmail.com

مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک

دانشگاه آزاد تبریز

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی مازندران

فرزاد کریمی
a.osmani@iausaghez.ac.ir

شبکه

مهندسی it

دانشگاه آزاد قزوین

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

جهاد دانشگاهی

امجد عثمانی
engineer.daliran@gmail.com

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

آزاد اسلامی اراک

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

نبی اکرم تبریز

میلاد دلیران
azad.shojaei@gmail.com

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد زنجان

نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

دانشوران تبریز

آزاد شجاعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز