فهرست رشته ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشکارشناس مسئولمدیرگروهگروهترم بندی
1مهنهدسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی نا پیوستهخانم رحیمی کامپیوتر
2مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوستهخانم رحیمی کامپیوتر
3نرم افزار کامپیوترکاردانیخانم رحیمی کامپیوتر