ریاست دانشگاه


ریاست دانشگاه:    دکتر کیوان شافعی
مرتبه علمی :          استاد یار


دانلود رزومهسوابق تحصیلی:

 مقطع تحصیلی

 رشته 

 دانشگاه محل تحصیل

 کارشناسی

 تاریخ

 دانشگاه شهید بهشتی

 کارشناسی ارشد

 تاریخ ایران اسلامی

 دانشگاه تهران

دکتری

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات