امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز(هادی کریم زاده-مسئول امور کلاسها)


ردیف عنوان
1 به اطلاع دانشجویان گروه مکانیک که درس سوخت واحتراق را  با آقای قریشی در ترم جاری انتخاب نموه اند می رساند که جزوه درس مربوط در انتشارات دانشگاه موجود می باشد.
2
برنامه امتحانی پایان ترم دروس آزمایشگاه فیزیک آقای وزمانی بشرح زیر می باشد:
آزمایشگاه فیزیک مکانیک و آزمایشگاه فیزیک 1 امتحان کتبی روز شنبه 12 خرداد در کلاس 401 ساعت 10 و امتحان عملی روز شنبه 12 خرداد
ساعت : 11 در محل آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیک حرارت امتحان کتبی روز شنبه 12 خرداد در کلاس 401 ساعت : 10 و امتحان عملی روز یکشنبه 13 خرداد ساعت : 11 در محل آزمایشگاه
3
امتحان میان ترم درس آشنایی با معماری اسلامی (1) و آشنایی با معماری اسلامی (2) ، خانم رحیم نژاد (گروه معماری) در روز پنج شنبه مورخ 97/3/10 برگزار می گردد.
 
4 کلاس جبرانی درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن آقای اسمعیلی روز چهارشنبه مورخ : ۹۷/۰۳/۰۹ساعت ۹ صبح در محل کارگاه عمران تشکیل خواهد شد.
5 کلاس جبرانی درس تکنولوژی بتن آقای اسمعیلی روز پنجشنبه مورخ : ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۸ صبح در اتاق ۷۰۱ برگزار خواهد شد.
6 برنامه کلاس ها و امتحانات میان ترم دروس سدهای کوتاه و زبان تخصصی آقای کوتاهی بشرح زیر می باشد :
۱. جبرانی و میان ترم سدهای کوتاه یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲
۲. جبرانی و میان ترم زبان تخصصی یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۱۳ ساعت ۱۲ تا
۱۴
7