به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند؛ تاریخ شمسی 1396/10/26

آخرین تاریخ دفاع از پایان نامه برای مشمولین نظام وظیفه ۳۰ دیماه و برای سایرین ۱۱ بهمن است در غیر اینصورت مشمول تمدید پایان نامه خواهند شد. ضروریست ۱۵ روز قبل از دفاع، داور پایان نامه را مطالعه نموده باشد.