دوره های در حال برگزاری 

پکیج شماره 1: حداکثر ظرفیت 14 نفر

1- متره و برآورد درجه 2
2ـ متره و برآورد درجه 1
3ـ متصدی صورت وضعیت
 
پکیج شماره 2: حداکثر ظرفیت 14 نفر

1ـ مکانیک موتورهای بنزینی
2ـ سرویس و نگهداری خودرو
3ـ عیب یابی, تعمیر و رفع عیب موتورهای بنزینی