عناوین دوره های برگزار شده در مرکز شایستگی های حرفه ای دانشجویان SCD

 دوره های برگزار شده در زمستان 1396

1- طراحی با Revit
2-طراحی با 3DMAX
3- مسئول اکیپ راهسازی و راهداری
4- مربی اجرای مقاومسازی
5-مجری اجرای مقاومسازی
6-کمک مجری اجرای مقاومسازی