آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه فیزیک به عنوان قدیمی ترین آزمایشگاه واحد سقز از سال 1384 شروع به کار نموده است و قابلیت پوشش سرفصل های دروس آزمایشگاه فیزیک حرارت، فیزیک یک، فیزیک مکانیک و فیزیک الکتریسیته رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری،کامپیوتر و سایر رشته های فنی را دارد. تجهیزات آزمایشگاه در سه بخش مکانیک، حرارت و الکتریسیته و مغناطیس دسته بندی می شوند:

الف- فیزیک مکانیک:
ریل هوا
سقوط آزاد
حرکت پرتابی
آونگ بالیستیک
آونگ ساده
آونگ g متغیر
آونگ پیچشی
گشتاور نیرو
نیروی کوریولیس
لختی دورانی در حرکت
تجزیه نیروها
 بررسی لختی دورانی با ارتعاشات
ثابت فنر و قانون هوک
برخورد الاستیک و غیر الاستیک
دینامیک دورانی اجسام صلب
نیروی جانب مرکز
پایستاری تکانه زاویه ای
ضریب اصطکاک
 
ب- فیزیک حرارت:
گرماسنجی
 ظرفیت گرمایی ویژه جامدات
 شناوری
 کشش سطحی مایعات
دماسنج بیشینه-کمینه
رسانش گرمایی
دماسنج دیجیتال
انبساط حجمی مایعات
گرمای نهان ذوب
گرمای نهان تبخیر
ترازوی دیجیتال
ترازوی سه اهرمی
انبساط طولی جامدات
اندازه گیری عدد ژول
جوسنج جیوه ای
دماسنج گازی حجم ثابت
دستگاه بویل ماریوت
 قانون عمومی گازها
شبیه ساز حرکت مولکولی گازها
نیمکره های ماگدبورگ
 
ج-فیزیک الکتریسیته:

 
اسیلوسکوپ دو کاناله
سیگنال ژنراتور
منبع تغذیه
پل وتستون
LCR متر
مولتی متر
جعبه خازن
جعبه مقاومت