شورای پژوهشی


لیست پروپوزال های تایید شده از اول نیمسال 97-96
 
با توجه به بررسی صورت گرفته در شورا با پروپوزال های گروه حقوق با عنوان های زیر موافقت به عمل آمد:   
 الف) آثار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی؛ با تأکید بر تابعیت. دانشجو: کیانوش مجیدآذر. استاد راهنما: دکتر محمد صلاحی.
  ب) مسئولیت مدنی دولت ها ناشی از آلودگی هوا در حقوق ایرانو کنوانسیون های بین المللی. دانشجو: منصور مصطفی زاده. استاد راهنما: دکتر پری خالدی دوبرجی.