آزمایشگاه های دانشگاه

 
 
آزمایشگاه  فیزیک
آزمایشگاه  نقشه برداری
آزمایشگاه تاسیسات  
آزمایشگاه تربیت بدنی
آزمایشگاه مکانیک  
کارگاه برق
کارگاه عمران