فرم های لازم جهت دفاع از پایان نامه


دانلود فرم های  قبل دفاع
 

ردیف عنوان فرم
1 فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد
2 فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد
3 تعهد نامه اصالت پايان نامه-2
4 زمان و نحوه ارائه پايان نامه
5 فرم احراز شرايط دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
6 فرم ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره1 ) (1)
7 فرم ارئه گزارش سه ماهه
8 فرم ب (1)
9 فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
10 فرم تعيين زمان دفاع
11 فرم چكيده
12 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد (1)
13 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد (1)
14 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد (1)
15 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه­ای
16 نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد


 فرم های  حین دفاع:

تعهد نامه مقاله مستخرج از پایان نامه فرم شماره 2
فرم ارزيابي -1
فرم اصلاحات-1
فرم مالي-1
فرم تعيين زمان دفاع

فرم های  بعد دفاع:

فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمي
فرم شماره 2 
فرم شماره 3(فرم مقاله
فرم_تحويل__نسخ_هاي__پايان__نامه
مربوط به فرمت لوح فشرده(CD)
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشدي که از پايان نامه خود دفاع نموده اند