انجمن های علمی
دکتر فتاح مرادی
 شماره تلفن:08736244533
پست الکترونیکی:bpj@iausaghez.ac.ir


 


 
به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی،همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمنهای علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.
 

لیست انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
1-انجمن علمی عمران                                 رییس انجمن                        احد شریفی
2-انجمن علمی حسابداری                          رییس انجمن                        محسن رستمی                      
3-انجمن علمی زبان انگلیسی                    رییس انجمن                        هیرو شمشادی
4-انجمن علمی معماری                               رییس انجمن                        رامیلا غفاری
5-انجمن علمی برق                                     رییس انجمن                        علی خانزادی
6-انجمن علمی تربیت بدنی                        رییس انجمن                        فردین شیرینی
7-انجمن علمی آموزش ابتدایی                رییس انجمن                         زاهد رشیدزاده
 


 

شرایط تاسیس انجمن


1-انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.
2-در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.
2-اتحادیه انجمنهای علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیرانتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمنهای علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل آن تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد.

 


 
ارکان وتشکیلات
ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی
برای تاسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5 نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده ارائه می دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تاسیس انجمن رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوطه موافقت خود را برای تاسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می نماید.
شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد :
الف):
1ـ اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
2ـ عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی و فرهنگی
اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.
3ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر
4ـ گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی
ب):
1-       دانشجویان کلیه گرایشها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می روند.
2-       شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن ، با رای مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
3-      اعضای اصلی و علی البدل در رشته هایی با فراگیری بیش از 500 دانشجو متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل خواهد بود.
4-      فقط دانشجویان شاغل به تحصیلی در رشته مورد نظر حق رای و حق داوطلب شدن را دارا می باشند.

 


 
حوزه ­­ها و زمینه های فعالیت انجمن
فعالیتهای علمی عبارتند از:
1ـ مناظره و نقد علمی
2ـ هم اندیشی و نشستهای تخصصی
3ـ مطالعات و پژوهش های علمی
4ـ نشر و ترویج یافته های علمی
5ـ فعالیتهای کمک آموزشی
6ـ تبصره: برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمنها و اتحادیه های انجمنهای علمی عبارتند از:
1ـ برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
2ـ برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی)
3ـ تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی ـ آموزشی
4ـ برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
5ـ اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن
6ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیتهای علمی، فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان