کارشناس پژوهش

 کارشناس پژوهش
جمال شریف آذر
تلفن :08736250255
پست الکترونیکی:
jamal6064@gmail.com

شرح وظایف 

  • دریافت و ثبت طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده جهت تعیین نوبت رسیدگی در شورای پژوهشی دانشکده

  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به پروپوزال های فوق(کتبی – ارسال ایمیل)

  • هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهایدریافتی جهت انجام داوری و صدور گواهی های مربوطه

  • هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای مصوب شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

  • همکاری و هماهنگی جهت برگزاری گارگاه ها جهت اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویانو صدور گواهی های مربوطه

  • همکاری و هماهنگی جهت برگزاری جلسات ژورنال کلاب پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و صدور گواهی های مربوطه

  • اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کنگره ها،سمینار ها، کارگاه ها و...(از طریق برد – ایمیل – ارسال نامه – ارسال پیامک و ... )