تعاونی مسکن کارکنان

شرکت تعاونی 4311 مسکن کارکنان در مورخ 10/8/95 تاسیس گردید.
این تعاونی به منظور تهیه زمین مسکونی، ساخت آپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحد های مسکونی به اعضاء تشکیل گردیده است. این تعاونی در بدو تاسیس با اعضای به تعداد بیست نفر شروع به کار نمود.
 
مدیر عامل:  فاروق غفاری
رئیس هیات مدیره : فاروق یزدان ستا
نایب رئیس:  یحیی صحرایی