کمیته وام دانشگاه

کمیته وام دانشگاه شامل اعضای ذیل می باشد که به صورت ماهانه جلسات تشکیل می دهد و در مورد درخواست وامهای صندوق پس انداز، ودیعه مسکن، ضروری، تعمیر مسکن کارکنان  و اعضای هیات علمی تصمیم گیری می شود.
اعضای آن شامل:

  • رئیس واحد
  • معاون اداری ومالی
  • مدیر اداری وکار گزینی کارکنان
  • کارگزینی هیات علمی