کمیته انضباطی کارکنان

به منظور رسیدگی به جرایم انضباطی وتخلفات اداری کارکنان واحد دانشگاهی کمیته انضباطی کارکنان تشکیل می شود
اعضای آن شامل:
  •  معاون اداری مالی واحد دانشگاهی
  • مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد دانشگاهی
  • یک نفر از کارکنان واحد دانشگاهی حسب پیشنهاد رئیس واحد دانشگاهی برای مدت یک سال
  • یک نفر عضو علی البدل بنا به پیشنهاد رئیس واحد دانشگاهی برای مدت یک سال