صندوق رفاه دانشجویی
مسئول:خالد رحیمیان
 
تلفن:08736246277
پست الکترونیکی:
 به منظور رفاه و تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان، صندوق رفاه دانشجویان و حوزه معاونت دانشجوي در نظر دارد بر حسب مقررات و آئین نامه های مربوط اقدام به اعطاي وام تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط نمايد. لذا آن دسـته از دانشجويانی كه مايل به استفاده از اين تسهيلات مي باشند می بايست ضمن رعايت مندرجات دستورالعمل قيد شده اين اطلاعيه، جهت دريافت وام در طول تحصیل به شرح مندرجات ذيل به امور مالی دانشجویان و یا وب سایت دانشگاه مراجعه نمايند.

الف) وام بلند مدت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری :

( در صورت تخصیص اعتبار از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.)

 

دریافت فرمهای وام بلند مدت

شرایط اخذ وام:

این وام درهرسال تحصیلی دو بار در صورت تخصیص اعتبارات لازم از طرف وزارت علوم پرداخت خواهدشد.
 

مراحل اخذ وام :

– مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي از چگونگي ميزان وامي كه به رشته تحصيلي دانشجو تعلق مي گيرد.

-مراجعه به ادارات امور مالی دانشجويان و مسئولين مربوط در دانشگاه متبوع  و یا سایت دانشگاه جهت دريافت فرم وام.                      

-تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن.

-تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين مربوطه در دانشگاه در زمانهاي تعيين شده.
 

میزان وام بلندمدت و زمان پرداخت آن

مقطع تحصیلی

نیمسال مجاز برای دریافت وام

تعداد دفعات قابل استفاده

مبلغ

 کاردانی و کارشناسی نا پیوسته

حداکثر ۴ نیمسال

۳ بار

۵،۰۰۰،۰۰۰

کارشناسی

حداکثر۸ نیمسال

۶ “

۵،۰۰۰،۰۰۰

كارشناسي ارشد نا پیوسته

حداكثر ۴ نيمسال

۳ “

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

دكتراي تخصصي

حداكثر ۸ نيمسال

۵ “

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

دكتراي حرفه اي

حداكثر ۱۲ نيمسا ل

۸ “

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

از مهرماه هرسال تحصیلی درصورت ابلاغ وزارت علوم


نحوه بازپرداخت:

  – زمان تسویه حساب و قبل از تقسیط ۱۰% کل وام به صورت فیش نقدی توسط دانشجو پرداخت می شود.

– زمان شروع اقساط، ۹ ماه بعد از پایان تحصیل می باشد ( در مورد آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می گردد.)

– در صورت انصراف، اخراج و ترک تحصیل وام شهریه می بایست به همراه کارمزد یک جا پرداخت گردد.

 

ب)وام کوتاه مدت و میان مدت (تقسیط با چک) :

(متقاضیان دریافت وامهای کوتاه­مدت (تقسیط شهریه) و میان­مدت  می توانند از قبل از شروع ثبت نام تا دو هفته پس از حذف و اضافه ضمن پرینت و تکمیل فرمهای مربوطه ، آنها را به امور مالی دانشجویان  تحویل نمایند. )

دریافت فرمهای وام کوتاه مدت 
  

 شرايط اخذ وام:

۱-  تشخيص نياز دانشجويان به دريافت وام از طريق امور مالی  دانشجويان خواهد بود.

۲-  نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویی

۳-  نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی باید معدل کل بالاتر از ۱۲ باشد)

۴-  خوش حسابی در پرداخت اقساط وامهای صندوق رفاه     

۵-  وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول، ترم آخر و میهمان تعلق نمی گیرد.

۶-  هر دانشجو فقط می تواند از یکی ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم استفاده نماید.
      

مراحل اخذ وام :

۱- مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي از چگونگي ميزان وامي كه به رشته تحصيلي دانشجو تعلق مي گيرد.

۲- مراجعه به ادارات امور مالی دانشجويان و مسئولين مربوط در دانشگاه متبوع  و یا سایت دانشگاه جهت دريافت فرم وام.                      

۳- تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن.

۴- تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين مربوطه در دانشگاه در زمانهاي تعيين شده.
 

میزان وام کوتاه مدت (تقسیط شهریه) وزمان پرداخت آن

رشته تحصيلي

مبلغ وام

میزان تضمین

رشته های علوم انساني به غير از روانشناسي بالینی

۵،۰۰۰،۰۰۰

۶،۰۰۰،۰۰۰

 رشته روانشناسي بالینی

۴،۰۰۰،۰۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، تربيت بدني، علوم پزشكي و كارداني دامپزشكي

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

مقطع كارشناسي ارشد کليه رشته ها و دكتري دامپزشكي

۶،۰۰۰،۰۰۰

۶،۵۰۰،۰۰۰

مقطع دکتری تخصصی

۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱،۰۰۰،۰۰۰

توجه ویژه:زمان درخواست وام برای نیمسال اول هرسال تحصیلی از اول تیرماه تا آخر مرداد ماه و برای نیمسال دوم، اول آذرماه تا آخر دی ماه می باشد

 نحوه بازپرداخت:

 باز پرداخت وام به ۲صورت انجام ميگيرد:

  • مراجعه به بانك ملی و واريز به حساب شماره ........................ به همراه شناسه پرداخت ( یک عدد دو رقمی+ شماره دانشجویی) وتحويل فيش واريزي به امور مالي
  • مراجعه به امور مالي دانشجويان از طريق posبانك ملی

توجه ویژه:دانشجويان به هيچ عنوان اقساط وامهای دریافتی را به حساب شهريه واريز ننمايند.