کارشناس مالی
مسئول:حسن کریمی کانی

تلفن:08736246277
پست الکترونیکی:


 

شرح وظایف :
کار با نرم افزارهای مالی دانشگاه و حوزه
اجرای امور مالی حوزه معاونت با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات
پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه از محل ردیفهای ابلاغی
نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه
تامین اعتبار قراردادهای و درخواستهای خرید بر اساس تخصیص های حوزه معاونت
تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حسابها
تهیه وتنظیم تفاهم نامه های داخلی جهت تخصیص بودجه
همکاری در تهیه نامه ها و قرارداد های پشتیبانی .  شرکت در جلسات مربوطه
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حسابها
تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول
اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس قانون و آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مصوب هیت امنا
نگهداری و تنظیم دفاتر حسابها دریافتی و پرداختی
تهیه و تنظیم  لیست های اضافه کار- حق غذا- کارانه – حق الزحمه ها – حق التدریس
تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی دربین کارکنان امور حوزه مالی
نظارت بر اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپرداز
کلیه فرآیندهای مربوط به امور مالی