علوم پایه

اعضای هیات علمی

محمد سالار ترخانی 
پست الکترونیکی:msalart@gmail.com   

فرزاد وزمانی

پست الکترونیکی:farzad_wazmani@yahoo.com