رییس و کارشناسان امور آموزشی


خالد کریمی


مدیر  آموزش
خالد کریمی
تلفن:08736247930
پست الکترونیکی:ramyar73@yahoo.com
شرح وظایف مدیر آموزش
 
1-     مراقبت در حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی سازمان مرکزی در کلیه سطوح دانشگاهی
2-    مطالعه و اظهار نظر در مورد مواد و محتوای دروس رشته های مختلف تحصیلی درکلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه.
3-    پیشنهاد برنامه هایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه و مقررات آموزشی مربوط.
4-    تهیه جدول برنامه های درسی برای کلیه سطوح تحصیلی دانشگاه و ارزشیابی کیفی برنامه های مذکور با توجه به نتایج حاصله.
5-    مطالعه و بررسی در مورد پیشرفتهای علمی و فنی در سایر مراکز آموزش عالی و دانشگاهها و تهیه گزارش و ارائه پیشنهادهای تحلیلی به مقام مافوق.
6-     بررسی مشکلات و نارساییهایی که به هر علت در حین اجرای برنامه های آموزشی پیش آمده و ارائه پیشنهادهای عملی همراه با دلایل توجیهی برای رفع مشکلات مذکور به مقام مافوق.
7-    ترم بندی دروس دوره ها و رشته های تحصیلی و عنداللزوم ایجاد و تغییر در آنها با توجه به وضعیت دانشجویان و امکانات دانشگاه و تعیین تاریخ برگزاری امتحانات و نظارت بر انجام امور امتحانات و مراقبت در حسن جریان آنها.
8-    نظارت بر تهیه و حفظ سوابق و نمرات تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی.
9-    مراقبت در اجرای صحیح دستورالعملهای مربوط به حذف یا افزودن درس.
10-   تجزیه و تحلیل روشها و سیستمهای مختلف آموزشی به منظور اتخاذ بهترین روش با توجه به سیاستها و خط مشی های آموزشی دانشگاه.
11-    تدوین ضوابط و روشهای لازم برای سنجش و ارزشیابی وظایف مدیریت واحدها، اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان واحدها.
12-  نظارت و ارزیابی کمی و کیفی برنامه های آموزشی و متون درسی بر اساس مصوبات مربوطه.
13-  تهیه و کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
14-  تهیه و تنظیم آمار دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با همکاری مرکز اطلاعات، آمار و اطلاعات.
15-  نظارت بر انجام امور مربوط به صدور تاییدیه ها و گواهی نامه های تحصیلی.
16-نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان.
17-   نظارت و کنترل کار واحدهای سازمانی تحت سرپرستی.
18-  حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه از طریق اعمال نظارت بر ارزیابی برنامه های آموزشی.
19-  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.


 

کارشناسان آموزش
فرهاد فلاحی

کارشناس گروه های زبان انگلیسی، علوم تربیتی و حقوق

 تلفن:08736247930

 
کبری منبری

کارشناس گروه های معماری ، حسابداری و مدیریت

 تلفن:08736247930


فرانک رحیمی

کارشناس گروه های تربیت بدنی ،عمران

تلفن:08736247930
شرح وظایف کارشناسان آموزش
Ø     اشراف کامل کارشناسان به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان که لازمه این کار برگزاری کارگاه می باشد.
Ø     بررسی پرونده (شامل جدید الورود و تأخیری) از لحاظ ارائه نمودن اصل مدرک پایه معتبر، تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم های ثبت نامی تکمیل شده (به انضمام تعهدات لازم توسط دانشجو)
Ø     بغل نویسی پرونده توسط کارشناسان، با توجه به مدارک درخواستی در ظهر پرونده و همچنین اعلام نواقص به دانشجو.
Ø     ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید و تأخیری، شامل بررسی وضعیت مدرک پایه و تطابق آن، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون و رفع مغایرت
Ø     بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال های تحصیلی و بررسی وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (ماده 46 و تبصره های آن) و همچنین دانشجویانی که خلاء تحصیلی و عدم مراجعه داشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی،
Ø     انجام و بررسی و تطابق دروس معادل سازی شده براساس بخشنامه های مربوطه (در صورت داشتن معادل سازی)
Ø     بررسی وضعیت میهمانی، انتقالی و تطابق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم(در دانشكده هايي كه كارشناس خدمات آموزشي تعريف شده است اين بند به عهده فرد مذكورمي باشد)
Ø     تکمیل فرم های مربوطه به میهمان و انتقال دانشجویان از جمله اعلام وضعیت، کارنامه، سند پذیرش و ...
Ø      ثبت و بررسی و نوع مرخص های دانشجو به استناد مصوبه شورا در کارنامه و سوابق تحصیلی دانشجو
Ø      صدور مجوز ماده 47 آئین نامه آموزشی و راهنمایی دانشجو در خصوص اخذ دروس ماده 47
Ø     بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر (حتی در صورت داشتن معرفی به استاد)جهت تسریع در امر فارغ التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارک پایه اولیه و مدارک لازم جهت صدور مدرک در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن. لازم به تذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی، معادل سازی، طرح ضیافت، سهمیه شاهد و غیره مدارک لازم آن در پرونده موجود باشد. و انجام کلیه موارد لازم برای فراغت از تحصیل دانشجویان ارجاع پرونده به فارغ التحصیلان دانشکده ها
Ø     الزام و پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های اشتغال به تحصیل، واحد های گذرانده شده، تحقیق و پژوهش
Ø     استعلام از آموزشگاه قبلی دانشجویان جهت اخذ تاییدیه و ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل (ویژه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته)
Ø     در خصوص تنظیم شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص (واحد، استان و سازمان) با هماهنگی و مجوز مدیر گروه مربوطه قابل انجام می باشد. (از جمله درخواست كارداني در رشته، مجوز معرفی به استادبیش از 4 واحد، افزایش سنوات، حذف پزشکی و ...) و بعد از اخذ مجوز لازم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکلات موجود
Ø     بررسی انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و ارسال نامه به دانشجویان در این خصوص. هرچند مسئولیت عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس بر اساس چارت به عهده دانشجو می باشد.
Ø     اعلام اسامی دانشجویان ممتاز جهت تخفیف شهریه
Ø     اعلام فارغ التحصیلان رتبه اول و دوم و صدور فرم 11
Ø     گرفتن اخذ مجوز افزایش سنوات برای مشمولین وقرار دادن مجوز در اختیار کارشناس امور مشمولین واحد