امتحانات دانشگاهمسئول امتحانات دانشگاه
هیوا مشهوری
شماره تلفن: 08736249026 داخلی 2
پست الکترونیکی:


 

اداره امتحانات دانشگاه، مجری برگزاری آزمون های دانشگاه بوده و بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سازمان مرکزی دانشگاه، نسبت به برنامه ریزی، صدور کارت ورود به جلسه، آماده سازی مکان برگزاری، تهیه پاسخنامه های مناسب، انتخاب عوامل اجرایی آزمون ها، تکثیر سوالات امتحانی، برگزاری منظم امتحانات در روز و ساعت تعیین شده، تنظیم صورتجلسات مربوط به امتحانات، ثبت و نهایی کردن نمرات، رسیدگی به درخواست اعتراض نمرات، نگهداری اوراق و اسناد آزمونها، بازبینی صحت ثبت نمرات، صدور و تایید ریز نمرات دانشجویان عادی و مهمان و دیگر امور مرتبط و محوله اقدام می نماید.
  اداره امتحانات یک مکان محافظت شده و محدود بوده و غیر از مسئولین مربوطه و رابطین امتحانات، ورود سایر افراد به آن ممنوع می باشد.