برگزاری دومین کارگروه داوری ایده ها در تاریخ 27 تیر ماه 1396 با حضور داورانی از بخش های مختلف علمی و صنعتی در مرکز رشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد سقز 1396/04/31دومین کارگروه داوری ایده ها در تاریخ 27 تیر ماه 1396 با حضور داورانی از بخش های مختلف علمی و صنعتی برگزار شد. در این کارگروه 5 ایده مطابق لیست زیر داوری شدند. در پایان دو ایده مورد موافقت داوران جهت حمایت و استقرار در مرکز رشد قرار گرفت که طی نامه هایی نتیجه به صاحبان ایده ها اعلام می گردد. ضمن تشکر از کلیه داوران و صاحبان ایده ها امیدواریم روند افزایشی تمایل اقشار مختلف جامعه به بحث های دانش بنیان ادامه یابد.

طبقه بندی خبری:
عمومی