پذیرش مقالات اعضای هیأت علمی واحد سقز در نشریات معتبر علمی پژوهشی 1397/11/08


یکی از مهم‌ ترین ابزارها در نشر علم و دانش، چاپ مقالات علمی است و در حقیقت از طریق مقالات علمی است که یک پژوهشگر می‌تواند یافته‌های علمی خود را در اختیار دیگران قرار دهد. اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز نیز توانسته‌اند علاوه بر ارتقای کمی، نسبت به کیفیت‌بخشی مقالات در مجلات معتبر علمی و پژوهشی وزارتین و  ISI  دست یابند.

 
چاپ مقالات اعضای هیات علمی سقز

 
طی سال گذشته اعضای هیأت علمی واحد سقز در گروه های مختلف آموزشی توانستند 4 مقاله در نشریات ISC و 2 مقاله ISI با ضریب تأثیر بالا به نام دانشگاه آزاداسلامی واحد سقز به چاپ برسانند. در همین راستا مقاله مهندس کریم کوتاهی، عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با عنوان «Discussion on: “Probabilistic transformation model for preconsolidation stress based on clay index properties”»  در مجله Engineering Geology از مجموعه انتشارات الزویر  با ضریب تأثیر یا برابر 1/3  که در هر دو رده بندی JCR و SJR در Q1  قرار دارد، چاپ شد.
 
آقای مهندس کریم کوتاهی با کسب امتیازات پژوهشی لازم به دلیل چاپ مقالات معتبر علمی بین‌المللی، به عنوان پژوهشگر برتر واحد سقز در سال ۹7 انتخاب شده است. ایشان در اسفند ماه سال گذشته نیز مقاله Discussion of “Accuracy of determining pre-consolidation pressure from laboratory tests” را در نشریه Canadian Geotechnical Journal که در هر دو رده  بندی JCR و SJR در Q2 قرار دارد، به چاپ رساند.     

مقاله دکتر آزاد فلاحی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز تحت عنوان "بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه" در نشریه «مجله حقوقی دادگستری» به چاپ رسید. این نشریه دارای رتبه بندی در نشریات علمی پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   (ISC) است. دکتر آزاد فلاحی می باشد.

آقای دکتر رزگار محمدی استادیار گروه علوم تربیتی این واحد مقاله خود را با عنوان « بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی پرسش نامه ی رویکردهای مطالعه برای دانش آموزان دوره متوسطه» در نشریه "فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار" به چاپ رساند. نشریه مزبور جزو نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

دکتر فتاح مرادی مقاله ای تحت عنوان «مقایسه تأثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر عملکردهای ریوی و قلبی ـ تنفسی دختران جوان» را در نشریه "نفس" که جزو نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت بهداشت می باشد به چاپ رساند. این عضو هیأت علمی واحد مقاله دیگری نیز با عنوان «اثر مکمل یاری سلنیوم، بر سطح سرمی کراتین، کیناز، لاکتات دیهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان» را در نشریه "علوم غذایی و تغذیه" به چاپ رساند. نشریه مزبور جزو نشریات علمی پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) است.
 
 
طبقه بندی خبری:
عمومی