پذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1399/11/04
تا تاریخ
1399/12/25
از ساعت
07:40
تا ساعت
23:59
توضیحات