همایش ملی مطالعات میان رشته ای در معماری و شهرسازی با تاکید بر جامعه شناسی ، هنر، تاریخ و ادبیات
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1398/12/14
تا تاریخ
1398/12/14
از ساعت
09:00
تا ساعت
23:45
توضیحات