اولین جشنواره سراسری ، هنر ، ادبیات و پژوهش روایت فتنه
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/10/15
تا تاریخ
1397/11/15
از ساعت
08:00
تا ساعت
22:00
توضیحات