اولین ایده شو سقز ،(جشنواره ایده های کارآفرین)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، 8 اسفند 1397
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/12/08
تا تاریخ
1397/12/08
از ساعت
13:00
تا ساعت
18:00
توضیحات