همایش منطقه ای فن آوری های نوین در سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساختمان ها
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/09/27
تا تاریخ
1397/09/27
از ساعت
08:00
تا ساعت
20:00
توضیحات