اولین ایده شو سقز( جشنواره ایده های کارآفرین)
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/08/23
تا تاریخ
1397/08/23
از ساعت
08:00
تا ساعت
22:00
توضیحات
اولین ایده شو سقز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز - 23 آبانماه 1397