اطلاعیه سازمان مرکزی مورخ 1397/06/07 در رابطه با افزایش شهریه ترم 1-98-97 1397/06/10


دانشجوی گرامی بر اساس بخشنامه مورخ 1396/06/07سازمان مرکزی افزایش شهریه متغیر برای دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد می نمایند(10 الی 21 شهریور) 10% و خارج از زمان مقرر 12.5% می باشد. لطفا هر چه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه و انتخاب واحد اقدام نمایید.