قابل توجه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نیمسال تابستان جاری نشده اند (تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 3-97-96) 1397/04/25